Παρουσίαση των αλλαγών που επήλθαν στην τήρηση & παρακολούθηση του Μητρώου Δεσμεύσεων βάσει της υπ’ αριθμόν 2/47972/0026/15-6-2018 εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών και των διευκρινιστικών αποφάσεων/εγκυκλίων που εκδόθηκαν κατ΄ εφαρμογή της εγκυκλίου του ΥΠΟΙΚ, προκειμένου να κατανοήσουν πλήρως τις υποχρεώσεις τους.

Απευθύνεται σε:

 • Δήμους, τις δημοτικές επιχειρήσεις, Συνδέσμους, ΔΕΥΑ,
 • Δημοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,
 • Διευθυντές & Στελέχη Οικονομικών & Ταμειακών Υπηρεσιών,
 • Προϊσταμένους & στελέχη Λογιστηρίων,
 • Και γενικότερα σε όσα στελέχη ασχολούνται με θέματα Μητρώου Δεσμεύσεων

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατανόηση και εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις.

Απευθύνεται σε:

Μέλη της Διοίκησης και εργαζομένους, που ασχολούνται με την προετοιμασία, ανάθεση, παρακολούθηση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων όλων των φορέων του Δημοσίου. (Δήμοι, Δημοτικά και λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, Δημοτικές επιχειρήσεις, Πανεπιστήμια, Περιφέρειες, Νοσοκομεία κλπ.)


Το πρόγραμμα αφορά τους δήμους, τις δημοτικές επιχειρήσεις, Συνδέσμους, ΔΕΥΑ και τα δημοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και εν’ γένει όσους φορείς ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Θεματικές Ενότητες:

1η Ενότητα: Σύγχρονα θέματα κατασταλτικού ελέγχου

 • Ο διττλός στόχος των κατασταλτικών ελέγχων: (Αποκατάσταση διαχείρισης – αποφυγή δημοσιονομικών παρατυπιών στο μέλλον)
 • Η έννοια του ελλείμματος (ουσιαστικό και τυπικό)
 • Αποθετική ζημία
 • Αρχή της αναλογικότητας στην δημοσιονομική δίκη

2η Ενότητα: Κατασταλτικός έλεγχος
 • Έννοια του κατασταλτικού ελέγχου
 • Διάκριση ελέγχου σε διοικητικό,  και δικαστικό
 • Ο δικαστικός κατασταλτικός έλεγχος
 • Περιεχόμενο του ελέγχου
 • Είδη δικαστικού ελέγχου
 • Αντικείμενο του ελέγχου
 • Ο καταλογισμός ως κατάληξη του κατασταλτικού ελέγχου
 • Προϋποθέσεις έκδοσης καταλογιστικής πράξης
 • Δικαστική Προστασία