Έλεγχος & Εκκαθάριση Δαπανών Προμηθειών – Υπηρεσιών, Μελετών & Έργων για την πληρωμή Χρηματικών Ενταλμάτων
  • Enrolled students: 1

Σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδευθούν οι συμμετέχοντες σε πληθώρα θεμάτων νομιμότητας στο πλαίσιο του ελέγχου από τις υπηρεσίες εκκαθάρισης των ίδιων των φορέων μετά την κατάργηση του προληπτικού ελέγχου. Θα παρουσιασθούν κυρίως τα λάθη νομιμότητας που οι φορείς επαναλαμβάνουν συχνά κατά την διενέργεια δαπανών και που ξεκινούν ακόμη από το στάδιο σχεδιασμού μιας δαπάνης. Για τον λόγο αυτό το πρόγραμμα αφορά όλα τα στελέχη που συμμετέχουν στο επίπεδο του προγραμματισμού δαπανών και όχι μόνο τα στελέχη της εκκαθάρισης. Επιπρόσθετα θα γίνει σύντομη ενημέρωση σε όλες τις αλλαγές που προκύπτουν στον έλεγχο του προσυμβατικού ελέγχου και του ελέγχου εν’ γένει από το Ελεγκτικό Συνέδριο μετά την ισχύ του νόμου 4700/2020.

  • Enrolled students: 1