«Οργάνωση & Λειτουργία Δήμου για την Υποβολή Αιτήσεων στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης ‘Αντώνης Τρίτσης’ του Υπουργείου Εσωτερικών»

Θεματικές Ενότητες:

  1. Θεσμικό Πλαίσιο
  2. Προσκλήσεις Αναπτυξιακού Προγράμματος & Επιλεξιμότητα Προτάσεων
  3. Σύσταση Επιτελικής Ομάδας Διαχείρισης Έργου
  4. Συγκρότηση Επιτροπής Αιρετών, Μετακλητών & Υπηρεσιακών Στελεχών
  5. Διοικητικές Διαδικασίες για την Υποβολή Αιτημάτων
  6. Συνεργασία με Μελετητές
  7. Παρακολούθηση Ωρίμανσης & Υποβολής Αιτημάτων
  8. Επικοινωνία με Υπουργείο Εσωτερικών για Κριτήρια Επιλογής
  9. Διαδικασία Χρηματοδότησης
  10. Παρουσίαση Επιλεγμένων Προσκλήσεων