Κατασταλτικός Έλεγχος Δαπανών μετά την κατάργηση του προληπτικού ελέγχου
 • Enrolled students: 1

Το πρόγραμμα αφορά τους δήμους, τις δημοτικές επιχειρήσεις, Συνδέσμους, ΔΕΥΑ και τα δημοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και εν’ γένει όσους φορείς ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Θεματικές Ενότητες:

1η Ενότητα: Σύγχρονα θέματα κατασταλτικού ελέγχου

 • Ο διττλός στόχος των κατασταλτικών ελέγχων: (Αποκατάσταση διαχείρισης – αποφυγή δημοσιονομικών παρατυπιών στο μέλλον)
 • Η έννοια του ελλείμματος (ουσιαστικό και τυπικό)
 • Αποθετική ζημία
 • Αρχή της αναλογικότητας στην δημοσιονομική δίκη

2η Ενότητα: Κατασταλτικός έλεγχος
 • Έννοια του κατασταλτικού ελέγχου
 • Διάκριση ελέγχου σε διοικητικό,  και δικαστικό
 • Ο δικαστικός κατασταλτικός έλεγχος
 • Περιεχόμενο του ελέγχου
 • Είδη δικαστικού ελέγχου
 • Αντικείμενο του ελέγχου
 • Ο καταλογισμός ως κατάληξη του κατασταλτικού ελέγχου
 • Προϋποθέσεις έκδοσης καταλογιστικής πράξης
 • Δικαστική Προστασία
 • Enrolled students: 1