Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης / ξένης γλώσσας αποτελεί ένα πεδίο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια, λόγω της αύξησης του αλλόγλωσσου πληθυσμού στην Ελλάδα και των αναγκών γλωσσικής του εκπαίδευσης. Στόχος του σεμιναρίου είναι να εφοδιάσει τους εκπαιδευτικούς με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορούν να διδάξουν την ελληνική γλώσσα σε παιδιά ή ενήλικες (μετανάστες, πρόσφυγες, φοιτητές κ.λπ.), λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Έμφαση δίνεται σε καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία, στη δημιουργία διδακτικού υλικού και στην αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων, παράλληλα με την απαραίτητη θεωρητική υποστήριξη.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο για το συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο.
  • εν ενεργεία διορισμένους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (δάσκαλοι και φιλόλογοι) που έχουν στα σχολεία τους δίγλωσσους μαθητές.
  • φοιτητές ή αποφοίτους παιδαγωγικών τμημάτων και τμημάτων φιλοσοφικής που θα ήθελαν να απασχοληθούν σε τμήματα γλωσσομάθειας.
  • προπτυχιακούς ή/και μεταπτυχιακούς φοιτητές αντίστοιχων ειδικοτήτων.