Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Προσωπικού Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας.

Εκπαίδευση 105 ωρών για απόκτηση άδειας security.

Η παρακολούθηση του Σεμιναρίου είναι υποχρεωτική για όσους επιθυμούν να εργαστούν ή εργάζονται ήδη ως προσωπικό ασφάλειας (Security) προκειμένου να εκδώσουν ή να ανανεώσουν την άδεια εργασίας τους.

Ολοκληρώνοντας το σεμινάριο οι εκπαιδευόμενοι θα:

  • αποκτήσουν γνώσεις βασικών εννοιών του Αστικού και Ποινικού Δικαίου για υποχρεώσεις και δικαιώματα.
  • προλαμβάνουν και ελέγχουν εγκληματικές δραστηριότητες, προστατεύοντας τη ζωή και την περιουσία των πολιτών.
  • επιτηρούν, περιπολούν και εξακριβώνουν περιστατικά.
  • επεμβαίνουν σε περιπτώσεις κρίσεων, φυσικών καταστροφών, ατυχημάτων, καθώς και για τη λήψη προληπτικών μέτρων και την ενημέρωση των πολιτών.

Μετά το τέλος του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι μπορούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις Πιστοποίησης που διενεργούνται από το ΚΕ.ΜΕ.Α. για την απόκτηση της Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος.