Το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Φροντίδας (European Care Certificate – ECC) είναι μια  Πανευρωπαϊκή βεβαίωση σχετικά με την κοινωνική φροντίδα. Έχει αναγνωριστεί επίσημα από ορισμένες χώρες και έχει ταξινομηθεί στο Επίπεδο 3 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF).

Το Πιστοποιητικό έχει αναπτυχθεί προκειμένου να υποστηρίξει την κινητικότητα  εργαζομένων σε όλη την Ευρώπη και να προωθήσει μια κοινή βάση στις υπηρεσίες  φροντίδας που να καλύπτει γνώση και αξίες. 

Η κατάκτηση του ECC αποδεικνύει ότι ο υποψήφιος έχει τις ελάχιστες βασικές γνώσεις που χρειάζονται συνήθως για να εργαστεί με ασφάλεια στον τομέα της φροντίδας. Φυσικά, το προσωπικό, πιθανόν να χρειάζεται επιπλέον τοπική κατάρτιση ή πιστοποίηση προσόντων, καθώς επίσης να αποδεικνύει την ικανότητά του να μιλήσει την γλώσσα της χώρας στην οποία αναζητά εργασία.