Διπλογραφικό λογιστικό σύστημα Ν.Π.Δ.Δ
 • Enrolled students: 2

Το αντικείμενο του προγράμματος είναι η διδασκαλία του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος των Ν.Π.Δ.Δ..

Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή επαρκών γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν την ανάπτυξη και λειτουργία ενός συστήματος παρακολούθησης της λογιστικής διαχείρισης σε οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τις αρχές  της Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής όπως αυτές καθορίζονται από το κλαδικό λογιστικό σχέδια του Δημόσιου Τομέα με βάση το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος θα δημιουργηθεί εκείνο το μαθησιακό περιβάλλον το οποίο θα δώσει την δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν τις γνώσεις, δεξιότητες και την απαιτούμενη πρακτική επάρκεια για να μπορούν να είναι αυτόνομοι κατά την εκτέλεση της εργασίας τους.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε προϊσταμένους και υπαλλήλους των οικονομικών υπηρεσιών των Ν.Π.Δ.Δ. αλλά και γενικότερα σε υπαλλήλους των Ν.Π.Δ.Δ.. οι οποίοι επιθυμούν να έχουν μία εικόνα για το Λογιστικό Σύστημα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και απασχολούνται κυρίως στις οικονομικές υπηρεσίες.

Επιπλέον, στο σεμινάριο μπορούν να συμμετάσχουν (ιδιώτες) λογιστές που συνεργάζονται και έχουν αναλάβει τη διαχείριση δημοσίων φορέων και οργανισμών, όπως νοσοκομεία ή άλλων Ν.Π.Δ.Δ.

 • Enrolled students: 2

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Σε στελέχη λογιστηρίων που δεν έχουν βασικό αντικείμενο τον κλάδο των οικονομικών.
 • Σε αποφοίτους οικονομικών σχολών που θέλουν να θυμηθούν βασικές οικονομικές έννοιες.
 • Σε κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να αποκτήσει επιπλέον γνώσεις πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Η εκπαίδευση βασίζεται στο λογιστικό πρόγραμμα της EPSILON-NET και της SOFTONE.

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Σε στελέχη λογιστηρίων που δεν έχουν βασικό αντικείμενο τον κλάδο των οικονομικών.
 • Σε αποφοίτους οικονομικών σχολών που θέλουν να θυμηθούν βασικές οικονομικές έννοιες.
 • Σε κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να αποκτήσει επιπλέον γνώσεις πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Η εκπαίδευση βασίζεται στο λογιστικό πρόγραμμα της EPSILON-NET και της SOFTONE.

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Σε στελέχη λογιστηρίων που δεν έχουν βασικό αντικείμενο τον κλάδο των οικονομικών.
 • Σε αποφοίτους οικονομικών σχολών που θέλουν να θυμηθούν βασικές οικονομικές έννοιες.
 • Σε κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να αποκτήσει επιπλέον γνώσεις πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Η εκπαίδευση βασίζεται στο λογιστικό πρόγραμμα της EPSILON-NET και της SOFTONE.

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Σε στελέχη λογιστηρίων που δεν έχουν βασικό αντικείμενο τον κλάδο των οικονομικών.
 • Σε αποφοίτους οικονομικών σχολών που θέλουν να θυμηθούν βασικές οικονομικές έννοιες.
 • Σε κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να αποκτήσει επιπλέον γνώσεις πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Η εκπαίδευση βασίζεται στο λογιστικό πρόγραμμα της EPSILON-NET και της SOFTONE.

Σκοπός του προγράμματος είναι να γίνουν κατανοητές οι βασικές λογιστικές έννοιες και να αποκτήσουν οι καταρτιζόμενοι τις βάσεις για όλες τις οικονομικές δραστηριότητες ενός λογιστηρίου.