1. Μεθοδολογίας εκπαιδευτικής έρευνας
    • Αρχές της μεθοδολογίας έρευνας στην εκπαίδευση
    • Υλοποίηση σχεδίου έρευνας
    • Υλοποίηση ερωτηματολόγιου
 1. Ανάλυση δεδομένων με το λογισμικό SPSS και το λογισμικό Jamovi
    • Μέρος 1– Ανάλυση δεδομένων από ερωτηματολόγιο με το εργαλείο SPSS και το λογισμικό Jamovi – (συχνότητα, τυπική απόκλιση)
    • Μέρος 2– Ανάλυση δεδομένων από ερωτηματολόγιο με το εργαλείο SPSS και το λογισμικό Jamovi – (t-test, χ2, ανάλυση διακύμανσης, ANOVA.)
    • Μέρος 3– Ανάλυση δεδομένων από ερωτηματολόγιο με το εργαλείο SPSS και το λογισμικό Jamovi – (παλινδρόμηση, παραγοντικοί ανάλυση κ.ά..)
    • Σύνταξη αποτελεσμάτων και συγγραφή κεφαλαίου

 1. Σχεδίαση επαγγελματικού ιστότοπου (website) για την προώθηση υπηρεσιών στην εποχή του Covid-19.
   • Νέα ψηφιακή πραγματικότητα του εμπορίου και διάχυση υπηρεσιών
   • Μέθοδοι σχεδιασμού επαγγελματικού ιστοτόπου
   • Σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία σχεδιασμού ιστοσελίδων
   • Σχεδιασμός ιστοτόπου (website) για την προώθηση των υπηρεσιών.
   • Χρήση εργαλείων προώθησης υπηρεσιών.
 2. Σχεδίαση ηλεκτρονικού καταστήματος (eshop) για την προώθηση προϊόντων στην εποχή του Covid-19.
   • Ηλεκτρονική διαχείριση συναλλαγών
   • Σχεδιασμός ηλεκτρονικού καταστήματος (eshop) για την προώθηση των προϊόντων του.
   • Χρήση εργαλείων προώθησης της ψηφιακής του εταιρείας

 1. Διδακτικές προσεγγίσεις και σχεδιασμός διδακτικών σεναρίων
   • Η διδακτική προσέγγισης της μεθόδου επεξεργασίας εννοιών – Παραδείγματα και σχεδίαση διδακτικών σεναρίων
   • Η διδακτική προσέγγισης της διερευνητικής μάθησης – Παραδείγματα και σχεδίαση διδακτικών σεναρίων
   • Η διδακτική προσέγγιση προσέγγιση της βιωματικής μεθόδου – Παραδείγματα και σχεδίαση διδακτικών σεναρίων
 2. Εργαλεία και πλατφόρμες ψηφιοποίησης και διανομής εκπαιδευτικού υλικού
   • Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο: Αξιοποίηση των εργαλείων και των δυνατοτήτων του
   • Ψηφιακό αποθετήριο και ψηφιακά εργαλεία δημιουργίας ψηφιακών διδακτικών σεναρίων
   • Πλατφόρμες σύγχρονης τηλεκπαίδευσης